барање

 • 1 виндикација — (лат. vindicatio) 1. прав. полагање на право на сопственост над нешто и барање за негово враќање, барање на сопственикот да му се врати нешто што му било одземено 2. земање во заштита, заштитување …

  Macedonian dictionary

 • 2 реквизиција — (лат. requisitio) 1. барање, молба 2. прав. барање што една власт го упатува до друга заради помош и соработка во нешто 3. попишување или присилно одземање на имот, особено на прехранбени артикли, од народот за воени или државни потреби (обично… …

  Macedonian dictionary

 • 3 ултиматум — (лат. ultimatum) 1. последно барање или услов што една држава и го поставува на друга со закана дека, во случај на неприфаќање, ќе примени строги мерки, вклучувајќи и војна 2. воопшто: барање придружено со разни закани …

  Macedonian dictionary

 • 4 авокација — (лат avocatio) 1. отповикување 2. прав барање да се вратат актите од повисокиот кај понискиот суд …

  Macedonian dictionary

 • 5 амбитус — (лат ambitus) 1. арх покриен ходник околу црква, 2. кружна патека, 3. обиколување барање нешто, особено на недозволен начин, со поткупување и сл …

  Macedonian dictionary

 • 6 анагогија — (грч an agogo) 1. мистична интерпретација, апегорично толкување на таинствените места од Библијата, 2. барање на скриена, тајна смисла во некој книжевен текст …

  Macedonian dictionary

 • 7 бинарно пребарување — (анг binary search) метод на барање на знак или на низа од знаци со кој уште на почетокот се одредува дали бараниот елемент се наоѓа над или под моменталната местоположба, го скратува времето на барањето за педесет пати во однос на стандардната… …

  Macedonian dictionary

 • 8 виндикационо право — прав. право на барање испорачаната стока да му биде вратена на сопственикот ако купувачот станал несолвентен пред да ја исплати 3. одмазда, казна …

  Macedonian dictionary

 • 9 воајеризам — (фр. voir гледа) псих. болно барање на сексуално задоволување во гледањето (најчесто тајно) на голи луѓе, на луѓе што се соблекуваат и се предаваат на сексуални активности или вршат физиолошки потреби …

  Macedonian dictionary

 • 10 волитивен — (лат. volitio) 1. што потекнува од волјата 2. грам. назив за глаголските форми со кои се искажува волја, сакање, барање …

  Macedonian dictionary

 • 11 делегатар — (лат. delegatarius) трг. поверител што е упатен на некое трето лице заради барање на некој долг …

  Macedonian dictionary

 • 12 демарш — (фр. demarche) дипломатски чекор кај странска држава заради протест или заради некое барање …

  Macedonian dictionary

 • 13 ехоматизам — (грч. echo, matos барање, истражување) мед. болен нагон кај невропатите да го повторуваат она што го прават или зборуваат другите во нивно присуство …

  Macedonian dictionary

 • 14 инстанција — (лат. instantia) 1. секој од последователните степени во систем на органи потчинети едни на други, предимно на органи на државната управа (судови, администрации), но и на партиски и професионални органи 2. молба, барање …

  Macedonian dictionary

 • 15 интерфон — (лат. inter, грч. phone глас) телефонски уред за разговори меѓу одделенијата на една установа (без барање на надворешна врска) …

  Macedonian dictionary

 • 16 консултација — (лат. consultatio) 1. совет, советување 2. барање на совет или мислење …

  Macedonian dictionary

 • 17 криминалистика — (гер. Kriminalistik) правна наука што се занимава со проучување на методите на извршувањето на злосторства и со барање на докази за извршените кривични дела …

  Macedonian dictionary

 • 18 легитимен — (лат. legitimus) 1. законски, законит 2. праведен, оправдан (на пр., барање и сл.) …

  Macedonian dictionary

 • 19 магнетодетектор — (грч. Magnes, лат. detegere открие/открива) воздухопловен уред што функционира врз база на магнетизмот, а служи за барање и лоцирање на противнички подморници …

  Macedonian dictionary

 • 20 меморандум — (лат. memorandum) 1. писмен состав во кој се изнесува некое барање, се прави некоја понуда и сл. 2. дипломатска нота, акт во кој една земја ги изнесува своите погледи за некое прашање 3. споменица 4. трг. лист на кој се врши трговската… …

  Macedonian dictionary

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.