List of shikigami in Onmyō Taisenki

The following is a list of all the shikigami and information in the Onmyou Taisenki franchise.

hikigami List

立春 Start of Spring (2/4 - 2/18)

Tsubaki 椿 = Camellia; Element = Wood

Tsubaki no Gorouza 椿のゴロウザ

Toujinshi: Dougen (Chi-ryuu)
Species: Bear
Weapon: Onmyou Axes "Tsukinowa (月輪刃)" and "Hinowa (日輪刃)"
Debut: #4
Hissatsu:
*Hiden Kokusenpuu 秘伝黒旋風

Tsubaki no Kantarou 椿のカンタロウ

Toujinshi: Zenjou (Jin-ryuu)
Species: Polar Bear
Weapon: Onmyou Axe "Todoroki (鯔驚)"
Debut: #31
Hissatsu:
*Goten Tsuraraori Assatsu 轟天氷柱檻圧殺
*Honke Shirofubuki 本家白吹雪
*Gokui Kanpu Massatsu 極意寒風抹殺

Tsubaki no Houshun 椿のホウシュン

Toujinshi: Subaru (Chi-ryuu)
Species: Panda
Weapon: Onmyou Axe "Chashisaisai (茶子菜々)"
Debut: #29
Hissatsu:
*Saisai Mijingiri 菜々微塵斬

雨水 Rain Water (2/19-3/5)

Ikazuchi 雷火 = Lightning; Element = Fire

Ikazuchi no Takamaru 雷火のタカマル

Toujinshi: Yakumo Yoshikawa (Ten-ryuu)
Species: Hawk
Weapon: Onmyou Javelin "Inadumaou (稲妻王)"
Debut: #25
Hissatsu:
*Tenma Shojingeki 天魔焼尽撃
*Shinsokubu Chikamatsu 神速武近松
*Sakkan Sorin Senshi 剎管相輪串剌

Ikazuchi no Fusanoshin 雷火のフサノシン

Toujinshi: Souma Asuka (Chi-ryuu)
Species: Falcon
Weapon: Onmyou Javelin "Raimeiou (雷鳴王)"
Debut: #8
Hissatsu:
*Shinyoku Gassaiken 神翼合切剣
*Denkou Raikageki 電光雷火撃
*Raika Renbakujin 雷火連爆陣
*Raimeiou Ikkitosen 雷鳴王一騎当千
*Uken Bakusai 羽剣爆砕
*Shinsoku Kantsu Kikouho 神速貫通気功砲

Ikazuchi no Joniza 雷火のジョニザ

Toujinshi: "Unknown"
Species: Bald Eagle
Weapon: Onmyou Javelin "Boromaru (暴浪丸)"
Debut: #50
Hissatsu:
*Boromaru Raito 暴浪丸雷刀

啓蟄 Awakening of Insects (3/6-3/20)

Mebuki 芽吹 = Budding; Element = Earth

Mebuki no Bannai 芽吹のバンナイ

Toujinshi: Ten-ryuu Toujinshi
Species: Lizard
Weapon: Onmyou Whip "Kinshi Yongoben (金枝四号鞭)"
Debut: #2
Hissatsu:
*Kujiin Naraku 九字印奈落

Mebuki no Genpaku 芽吹のゲンパク

Toujinshi: "Unknown"
Species: Frilled Lizard
Weapon: Onmyou Whip "Kokushi Ichigouben (黒枝一号鞭)"
Debut: #50
Hissatsu:
*Tsuten Mikiribarai 痛点見切祓
*Daishojin Shoredataki 大精進奨励叩

Mebuki no Fuurai 芽吹のフウライ

Toujinshi: Kasumi (Chi-ryuu)
Species: Chameleon
Weapon: Onmyou Whip "Konbatto Takuto (棍抜刀鐸灯)"
Debut: #11
Hissatsu:
*Sento Kiejutsu 戦闘奇影術
*Trick or Treat - Torikku oa Toriito 鳥突王鳥居土

春分 Vernal Equinox (3/21-4/4)

Seiryuu 青龍 = Blue Dragon; Element = Earth

eiryuu no Kotarou 青龍のコタロウ

Toujinshi: "Unknown"
Species: Oriental Dragon
Weapon: Onmyou Pike "Adzumahomare (我妻誉)"
Debut: #50
Hissatsu:
*Sado Juujizan 左道十字斬

eiryuu no Buryune 青龍のブリュネ

Toujinshi: Yakumo Yoshikawa (Ten-ryuu)
Species: Western Dragon
Weapon: Onmyou Pike "La Marseilles (ラ・マルセイエーズ)"
Debut: #12
Hissatsu:
*Sukuryu Kantsuha 螺子式貫通波
*Guransodo Kai 愚嵐蒼怒改
*Gaisenmon no Kaze 凱旋門之風
*Shusho Hametsu no Rondo 終章破滅之炎舞曲
*Finale Dragon - Fineeru Dyuragan 究極竜護符変化
*Geshutaruto Kai 解珠汰留吐解
*Pari no Somato 巴里之走馬灯
*Sakkan Sorin Senshi 剎管相輪串剌

eiryuu no Kibachiyo 青龍のキバチヨ

Toujinshi: Masaomi Oogami AKA Gasshin (Jin-ryuu)
Species: Dragon
Weapon: Onmyou Pike "Gekiringa (逆鱗牙)"
Debut: #2
Hissatsu:
*Shippu Musodan 疾風矛爪断
*Fukufukushorai Kashin 福福招来加神
*Jaki Messatsuho 邪鬼滅殺砲
*Ryurin Bakurai 龍鱗爆雷
*Tenchikaibyaku Retsubujin 天地開闢裂武人
*Konrinzai Bokumetsugeki 金輪際撲滅戟
*Funjin Neppusen 奮迅熱風旋
*Enbi Shoyo Genbu 炎尾逍遥玄舞
*Reisoran Sansan 霊騒乱燦燦
*Taidaikojinshoju Gekirinso Ichikyuuyonichi Seisha 対大降神小銃逆鱗爪一九四一斉射
*Yatte Maina 八手舞拿

清明 Pure Brightness (4/5-4/20)

Aogane 青錫 = Blue Stannum; Element = Metal

Aogane no Juuzo 青錫のジュウゾウ

Toujinshi: Hayate (Chi-ryuu)
Species: Locust
Weapon: Onmyou Crossbow "Tasogare (黄昏)"
Debut: #18
Hissatsu:
*Senko Karayauchi 閃光空矢射
*Jippougure Haganekuzushi 十方暮鋼崩

Aogane no Tsukumo 青錫のツクモ

Toujinshi: Yamase (Chi-ryuu)
Species: Mole Cricket
Weapon: Onmyou Crossbow "Sasagani (細蟹)"
Debut: #1
Hissatsu:
*Kandata no Sadame 犍陀多之運命
*Kosatsukakuritsu Kyuujuukyuu 蟲殺確率九十九

Aogane no Nanaya 青錫のナナヤ

Toujinshi: Gaitatsu (Chi-ryuu)
Species: Dragonfly
Weapon: Onmyou Crossbow "Sagicho (三毬杖)"
Debut: #22
Hissatsu:
*Yanma Hama Seisoken 八幡破魔成層圏
*Shisenjo Mariya 死線上鞠矢

穀雨 Grain Rain (4/21-5/5)

Shousetsu 消雪 = Thawing; Element = Water

hosetsu no Kujirabee 消雪のクジラべエ

Toujinshi: MSS (Mikazuchi Security Squad) Toujinshi (Chi-ryuu)
Species: Whale
Weapon: Onmyou Harpoon "Issaiku (一切空)"
Debut: #44
Hissatsu:
*Shunsatsu Ikaiokuri 瞬殺異界送

hosetsu no Tankamui 消雪のタンカムイ

Toujinshi: Yakumo Yoshikawa (Ten-ryuu)
Species: Dolphin
Weapon: Onmyou Harpoon "Taishi (大志)"
Debut: #25
Hissatsu:
*Dotosui 怒頭水
*Oshaman Bariki 押山馬力
*Kuchikara Yūkara 朽加羅悠加羅
*Ramupirika 螺無非利歌
*Racchi Taramokoru 羅知鱈喪来
*Sakkan Sorin Senshi 剎管相輪串剌

hosetsu no Magahoshi 消雪のマガホシ

Toujinshi: Taishin (Jin-ryuu)
Species: Shark
Weapon: Onmyou Harpoon "Shishodatari (四生祟)"
Debut: #21
Hissatsu:
*Gokumon Hankingu 獄門犯禁句
*Gaishin Messen 骸神滅閃
*Senga Shuriken 千牙手裏剣
*Mikaduki Kozan 三日月光斬
*Suijinryu Hakyakudan 水刃流破却弾
*Jyome Gosho daibu 浄名剛衝醍武
*DAIKOJIN 大降神
Shin-Da-Shin-Da-Kan-Shin-Kan-Shin-Da-Ri-Shin-Da

立夏 Start of Summer (5/6-5/20)

Enoki 榎 = Hackberry; Element = Wood

Enoki no Sanemaro 榎のサネマロ

Toujinshi: Yakumo Yoshikawa (Ten-ryuu)
Species: Japanese Macaque
Weapon: Onmyou Long Spear "Nyoishinsou (如意真槍)"
Debut: #25
Hissatsu:
*Senpu Enbu 旋風演舞
*Shinso Sankintotsu 真槍三禁突
*Sakkan Sorin Senshi 剎管相輪串剌

Enoki no Otochika 榎のオトチカ

Toujinshi: Kazan (Chi-ryuu)
Species: Pygmy Marmoset
Weapon: Onmyou Long Spear "Tenjikuwatari (天竺渡)"
Debut: #4
Hissatsu:
*Yuragi Jizaiyari 揺基自在槍

Enoki no Kongo 榎のコンゴウ

Toujinshi: Kureyama (Chi-ryuu)
Species: Gorilla
Weapon: Onmyou Long Spear "Musouju (無双樹)"
Debut: #26
Hissatsu:
*Hagakure Hushinoke 葉隠不死計
*Mijin Funsaioroshi 微塵粉砕下死
*Daijukon Chimyakusa 大樹根地脈鎖
*Kosho Kaka Bakuonsa 哄笑可可爆音叉

小満 Grain Full (5/21-6/5)

Oobi 大火 = Conflagration; Element = Fire

Oobi no Zukumaru 大火のズクマル

Toujinshi: Chi-ryuu Toujinshi
Species: Ural Owl
Weapon: Onmyou Abacus "Daikenjin (大賢人)"
Debut: #9
Hissatsu:
*Hudo Daienbu 不動大炎舞

Oobi no Mumyou 大火のムミョウ

Toujinshi: Ujiyama (Chi-ryuu)
Species: Bat
Weapon: Onmyou Abacus "Choroban (長老板)"
Debut: #2
Hissatsu:
*Hissatsu Rerugan 必殺霊流銃
*Shakka Mekyoonpa 借火鳴響音波

Oobi no Yatarou 大火のヤタロウ

Toujinshi: Shoukaku (Jin-ryuu)
Species: Yatagarasu
Weapon: Onmyou Abacus "Mondomuyoban (問答無用盤)"
Debut: #28
Hissatsu:
*Enshin Chouraigoma 遠心超禮独楽
*Ooba Shikinjuen 大羽肢禁呪炎
*Haguro Shuridama 羽黒手裏珠
*Shokaku Genzanbu 衝角幻斬舞
*DAIKOUJIN 大降神
Shin-Da-Kan-Shin-Da-Kan-Da-Da-Ri-Shin-Shin-Da-Ri-Shin

芒種 Grain in Ear (6/6-6/21)

Hanmo 繁茂 = Luxuriance; Element = Earth

Hanmo no Chuukichi 繁茂のチュウキチ

Toujinshi: "Unknown"
Species: Mouse
Weapon: Onmyou Scroll "Kikkyo Gugenemaki (吉凶具現絵巻)"
Debut: #50
Hissatsu:
*Fukuma Nezuminadare 伏魔鼠雪崩

Hanmo no Masurao 繁茂のマスラオ

Toujinshi: Usuda (Chi-ryuu)
Species: Porcupine
Weapon: Onmyou Scroll "Kingen Zenshu (金言全集)"
Debut: #5
Hissatsu:
*Daikaiten Harijigoku 大回転針地獄
*Iseekinicho no Maki 一石二鳥巻

Hanmo no Ninkurou 繁茂のニンクロウ

Toujinshi: Shinonome (Chi-ryuu)
Species: Armadillo
Weapon: Onmyou Scroll "Teppeki Taizen (鉄壁大全)"
Debut: #11
Hissatsu:
*Senshuboe no Sho 専守防衛書
*Soukojiten Jigokuguruma 装甲自転地獄車

夏至 Summer Solstice (6/22-7/6)

Suzaku 朱雀 = Vermillion Bird; Element = Earth

uzaku no Komachi 朱雀のコマチ

Toujinshi: "Unknown"
Species: Rosefinch
Weapon: Onmyou Blades "Ruri Renge (瑠璃蓮華)"
Debut: #50
Hissatsu:
*Enbu Ankensatsu 炎舞暗剣殺

uzaku no Barawaka 朱雀のバラワカ

Toujinshi: Usubeni (Jin-ryuu)
Species: Rosefinch
Weapon: Onmyou Blades "Byakurenjin (白蓮刃)"
Debut: #45
Hissatsu:
*Bishunu Kurishuna 美瞬繰呪名
*Nyoi Aguni Shiba 如意阿國破壊神
*Indora Kosen 雷神光閃
*Sukanda Surya 韋駄天太陽神
*Bara Shurama 薔薇修羅摩

uzaku no Raiza 朱雀のライザ

Toujinshi: "Unknown"
Species: Phoenix
Weapon: Onmyou Blades "Rekkasho (烈火翔)"
Debut: #50
Hissatsu:
*On Burodowei 御舞狼怒詠

小暑 Minor Heat (7/7-7/22)

Akagane 赤銅 = Red Cuprum; Element = Metal

Akagane no Isoroku 赤銅のイソロク

Toujinshi: Teru Sarigoru (Ten-ryuu)
Species: Rhinoceros Beetle
Weapon: Onmyou Iron Sphere "Asaborake (朝洞塊)"
Debut: #4
Hissatsu:
*Kongouriki Danku 金剛力弾球
*Shigen Chokka Sakuretsudan 始元直下炸裂弾
*Gasshou Bakusatsu 合掌爆殺
*Shaku Netsukidan 灼熱気弾

Akagane no Misohito 赤銅のミソヒト

Toujinshi: Danjou (Chi-ryuu)
Species: Hercules Beetle
Weapon: Onmyou Iron Spheres "Hanagatami (花形見)"
Debut: #7
Hissatsu:
*Aotan Sanrenbukkomi 青丹三連吹込
*Goriki Assyuku hasamitsubushi 強力圧縮鋏潰

Akagane no Itsumu 赤銅のイツム

Toujinshi: Mikazuchi (Chi-ryuu)
Species: Rhinoceros Beetle
Debut: #26
Weapon: Onmyou Iron Spheres "Nubatama (射干玉)"
Hissatsu:
*Saiko Kinenshu 最古祈念呪

大暑 Major Heat (7/23-8/7)

Kanro 甘露 = Nectar; Element = Water

Kanro no Kuradayuu 甘露のクラダユウ

Toujinshi: Mizuki (Chi-ryuu)
Species: Jellyfish
Weapon: Onmyou Staff "Harahara (祓々)"
Debut: #12
Hissatsu:
*Bonno Mekkyakuuchi 煩悩滅却打
*Goshikigumo Tenjikuu 五色雲天竺雨
*Hekiganko 碧眼光
*Yashamagahi 夜叉凶灯

Kanro no Komaki 甘露のコマキ

Toujinshi: Misasa (Chi-ryuu)
Species: Sea Angel
Weapon: Onmyou Staff "Kurakura (喰々)"
Debut: #3
Hissatsu:
*Tamakura Genwakuko 魂喰幻惑光
*Hyoujusenpu 氷珠旋風

Kanro no Miyuki 甘露のミユキ

Toujinshi: Oosumi (Chi-ryuu)
Species: Ammonite
Weapon: Onmyou Staff "Tamakadura (霊葛)"
Debut: #26
Hissatsu:
*Rorin Sanda 浪流輪酸雫
*Uzumaki Kosoku Shuta 渦巻光速蹴汰
*Gochakui Kantsusho 護紗錐貫通衝
*Enshu Kakuzetsu Kindan 延蹴隔絶禁断

立秋 Start of Autumn (8/8-8/22)

Kaede 楓 = Maple; Element = Wood

Kaede no Kurenai 楓のクレナイ

Toujinshi: Chihaya (Chi-ryuu)
Species: Japanese Deer
Weapon: Onmyou Bow "Kurenaiboshi (紅星)"
Debut: #10
Hissatsu:
*Hama Ryuseiu 破魔流星雨
*Kamuwaza Isshitsukan 神業一矢通貫

Kaede no Benimaru 楓のベニマル

Toujinshi: "Unknown"
Species: Sheep
Weapon: Onmyou Bow "Cupid - Kyuupiddo (救羊弩)"
Debut: #50
Hissatsu:
*Kuriiga Bikkuriya 栗毬驚愕矢

Kaede no Daikaku 楓のダイカク

Toujinshi: Jin-ryuu Toujinshi
Species: Elk
Weapon: Onmyou Bow "Shimeharidzuru (締張弦)"
Debut: #42
Hissatsu:
*Gowan Genfusha 豪腕弦風車
*Moko Kachiue Kurei 猛攻勝上暮射

処暑 Limit of Heat (8/23-9/7)

Iyashibi 癒火 = Healing Fire; Element = Fire

Iyashibi no Shiratori 癒火のシラトリ

Toujinshi: "Unknown"
Species: Swan
Weapon: Onmyou Needle "Nabari Hyakusen (名針百選)"
Debut: #50
Hissatsu:
*Goma Zetsumeishin 護摩絶命針

Iyashibi no Tsuruyakko 癒火のツルヤッコ

Toujinshi: "Unknown"
Species: Japanese Crane
Weapon: Onmyou Needle "Saihou Jodoshin (裁縫浄土針)"
Debut: #50
Hissatsu:
*Tense Kagarinui 転成影狩縫

Iyashibi no Hiyoshino 癒火のヒヨシノ

Toujinshi: "True Toujinshi Unknown"
Species: Swan Chick
Weapon: Onmyou Needle "Tsutenkaku (痛点角)"
Debut: #27
Hissatsu:
*Hariken Senbondzuki 針剣千本突

白露 White Dew (9/8-9/22)

Houjou 豊穣 = Fertility; Element = Earth

Hojo no Nene 豊穣のネネ

Toujinshi: "True Toujinshi Unknown"
Species: Cat
Weapon: Onmyou Chain "Monjudasuki (文殊陀数寄)"
Debut: #27
Hissatsu:
*Reibaku Daisajin 霊縛大鎖陣

Hojo no Ruri 豊穣のルリ

Toujinshi: Kikusaki (Chi-ryuu)
Species: Persian Cat
Weapon: Onmyou Chain "Ruri (瑠璃)"
Debut: #16
Hissatsu:
*Buto Sajin no Mai 武闘鎖人舞
*Cleopatra Triangle - Kureopatora Toraianguru 紅王破闘螺三角

Hojo no Anji 豊穣のアンジ

Toujinshi: MSS (Mikazuchi Security Squad) Toujinshi (Chi-ryuu)
Species: Black Cat
Weapon: Onmyou Chain "Haraiso (破羅夷狙)"
Debut: #44
Hissatsu:
*Datenshi no Utage 堕天使之宴

秋分 Autumnal Equinox (9/23-10/7)

Byakko 白虎 = White Tiger; Element = Earth

Byakko no Kogenta 白虎のコゲンタ

Toujinshi: Riku Tachibana (Ten-ryuu)
Species: Byakko
Weapon: Onmyou Sword "Saikaidou Kotetsu (西海道虎鉄)"
Debut: #1
Hissatsu:
*Dotou Shippuuga 怒涛疾風牙
*Kogetsu Kenbu 弧月拳舞
*Dotou Zankonken 怒涛斬魂剣 (*)
*Hyakki Messuigeki 百鬼滅衰撃 (*)
*Hagun Ko'eizan 破軍孤影斬 (*)
*Suimu Bakuten no Mai 酔無縛天之舞
*Byakko Myo'ougaeshi 白虎妙王返
*Gogyou Houshinken 五行奉神剣
*Fu'un Hangonshu 風雲反魂手
*Senki Shoyoukou 閃輝照陽光(*) - Sanrengeki (三連撃) triple attack variant possible

Byakko no Rangetsu 白虎のランゲツ

Toujinshi: Yuuma Asuka (Chi-ryuu)
Species: Byakko
Weapon: Onmyou Sword "Manjushage (曼珠沙華)"
Debut: #2
Hissatsu:
*Resshi Taigyakuken 裂紙大逆剣
*Bakusaiga Tenketsu 爆砕牙点穴
*Jagogyo Messui 邪五行滅衰
*Kyookyoran Hasaijin 凶王凶乱破砕陣
*Supairaru Horakuryu 螺旋捻崩落流
*Jakogaku Shinsui 邪皇嶽真錐
*Kyotoki Mugenankoku 凶闘気無限暗黒
*Bakusai Sokenheki 爆砕爪拳壁
*Sokokushiki Hadan 相剋式破断
*Dokoku 洞刻
*Sekigekka 赤月華

Byakko no Gentarou 白虎のゲンタロウ

Toujinshi: "None"
Species: Byakko
Weapon: Onmyou Sword "Hokutowatari (北斗渡)"
Debut: #24
Hissatsu:
*Shichise Zankonken 七星斬魂剣

寒露 Cold Dew (10/8-10/23)

Shirogane 白銀 = White Argentum; Element = Metal

hirogane no Chiyorozu 白銀のチヨロズ

Toujinshi: Murasame (Chi-ryuu)
Species: Mantis
Weapon: Onmyou Large Sickle "Imasokari (今狙刈)"
Debut: #33
Hissatsu:
*Tendou Danzaigiri 天道断罪斬
*Shirahazakura Genmuzan 白刃桜幻夢斬
*Korin Chiyorozu Zetsuenjou 光輪千万絶縁状

hirogane no Izayoi 白銀のイザヨイ

Toujinshi: "Unknown"
Species: Swallowtail
Weapon: Onmyou Large Sickle "Sozorogami (漫路咬)"
Debut: #50
Hissatsu:
*Rinpun Tsumujigiri 燐粉旋風斬

hirogane no Hifumiyo 白銀のヒフミヨ

Toujinshi: "Unknown"
Species: Hornet
Weapon: Onmyou Large Sickle "Ruikan (涙乾)"
Debut: #50
Hissatsu:
*Daijihi Husatsu 大慈悲封殺

霜降 Frost Descent (10/24-11/7)

Shuusui 秋水 = Autumn Water; Element = Water

huusui no Namazubou 秋水のナマズボウ

Toujinshi: Nankai (Chi-ryuu)
Species: Catfish
Weapon: Onmyou Trident "Sanbaso (三番掻)"
Debut: #26
Hissatsu:
*Kyukyu Hakushingeki 急々迫震戟
*Meido Shinkanha 鳴動震撼波
*Sutemi Bakusaishin 捨身爆砕身

huusui no Erekiteru 秋水のエレキテル

Toujinshi: Kanna (Chi-ryuu)
Species: Japanese Eel
Weapon: Onmyou Trident "Bolt Shock - Borutoshokku (暴流登衝撃)"
Debut: #14
Hissatsu:
*Bolt Shock - Boruto Shokku 暴流登衝撃
*Furupawaa Dainamon 振覇輪大名紋
*Abishaho Raijintsuki 阿毘捨法雷神憑

huusui no Ryuukon 秋水のリュウコン

Toujinshi: Daikan (Chi-ryuu)
Species: Seahorse
Weapon: Onmyou Trident "Hakutaiki (百代貴)"
Debut: #17
Hissatsu:
*Ryugu Surasshu 竜宮須羅撞

立冬 Start of Winter (11/8-11/22)

Hiragi 柊 = Holly; Element = Wood

Hiiragi no Toubee 柊のトウベエ

Toujinshi: Mozu (Chi-ryuu)
Weapon: Onmyou Rosary "Shinra (森羅)"
Species: Japanese Rabbit
Debut: #14
Hissatsu:
*Onkiri Hyokessho 御霧氷結晶
*Korin Kyarakara no Jin 降臨伽羅火羅陣
*Tokai Jinchi Choshu 跳壊人智超蹴

Hiiragi no Horin 柊のホリン

Toujinshi: Nazuna (Ten-ryuu)
Species: European Rabbit
Weapon: Onmyou Rosary "Midorigo (嬰児)"
Debut: #10
Hissatsu:
*Joka no Ubugoe 浄化之歌声
*Fujin Korinjin 風神降臨陣
*Onmyou Nagekicchu 陰陽投吉治癒
*Hanafubuki Suimutan 花吹雪酔夢反

Hiiragi no Jaja 柊のジャジャ

Toujinshi: "Unknown"
Species: Jackrabbit
Weapon: Onmyou Rosary "Warcry - Wookurai (大喰)"
Debut: #50
Hissatsu:
*Rokkuon Ibara no Kago 六根棘之籠

小雪 Minor Snow (11/23-12/6)

Uzumibi 埋火 = Banked Fire; Element = Fire

Uzumibi no Jakuya 埋火のジャクヤ

Toujinshi: Ten-ryuu Toujinshi
Species: Peafowl
Weapon: Onmyou Fan "Seisatsu Fuugasen (生殺風牙扇)"
Debut: #9
Hissatsu:
*Katoku Tinetsusai 火徳地熱祭

Uzumibi no Mingobee 埋火のミンゴベエ

Toujinshi: Kirihito (Chi-ryuu)
Species: Flamingo
Weapon: Onmyou Fan "Sendo Sodosen (扇動騒動扇)"
Debut: #8
Hissatsu:
*Katoku Enkyuusai 火徳炎球祭
*Kurenai Haneshuriken 紅羽手裏剣

Uzumibi no Koufuku 埋火のコウフク

Toujinshi: Madoka (Chi-ryuu)
Species: Parrot
Weapon: Onmyou Fan "Bansuraku (万春楽)"
Debut: #35
Hissatsu:
*Ryukyu Katokuken 竜級火徳拳
*Uchinan Bobosaifu 沖縄暴暴祭風

大雪 Major Snow (12/7-12/21)

Souka 霜花 = Frost Flowers; Element = Earth

ouka no Onishiba 霜花のオニシバ

Toujinshi: Taizan (Jin-ryuu)
Species: Shiba Inu
Weapon: Onmyou Guns "Kaiten Sanpachishiki Kai (回天三八式改)"
Debut: #26
Hissatsu:
*Gishi Bakuretsudan 義志爆裂弾
*Shinsoku Ketsumeishu 神速血盟蹴
*Kokufukuzo Bakurodan 黒腹蔵爆露弾
*Bullet Squall - Buritto Sukoru 弾丸暴風雨
*Issaigassai Kantsugeki 一切合切貫通撃
*Choetsu Kishinsoku 超越鬼神速

ouka no Raiden 霜花のライデン

Toujinshi: Gonpachi (Chi-ryuu)
Species: Tosa
Weapon: Onmyou Mortar "Shikon Rokujussenchi (士魂六十糎)"
Debut: #6
Hissatsu:
*Gyakuten Homuran 逆転砲武乱
*Nekkon Tebarideppo 熱魂手張鉄砲

oka no Kuroichi 霜花のクロイチ

Toujinshi: Raihou (Jin-ryuu)
Species: Doberman
Weapon: Onmyou Rifle "Mononofu (物部)"
Debut: #47
Hissatsu:
*Sente Kemageki 戦手桂馬撃

冬至 Winter Solstice (12/22-1/5)

Genbu 玄武 = Black Tortoise; Element = Earth

Genbu no Koroku 玄武のコロク

Toujinshi: None
Species: Genbu
Weapon: Onmyou Hatchet "Rokkonzan (六根斬)"
Debut: #36
Hissatsu:
*Kikko Jusaiha 亀甲重砕破

Genbu no Ganzou 玄武のガンゾウ

Toujinshi: Zenjou (Jin-ryuu)
Species: Genbu
Weapon: Onmyou Hatchet "Mumeigansai (無銘巌砕)"
Debut: #42
Hissatsu:
*Katate Oyoroiwari 片手大鎧割

Genbu no Rakusai 玄武のラクサイ

Toujinshi: None
Species: Sea Turtle
Weapon: Onmyou Hatchet "Kuhondan (九品断)"
Debut: #25
Hissatsu:
*Hawaiian Chop - Hawaian Choppu 破歪庵超斧

小寒 Minor Cold (1/6-1/20)

Kurogane 黒鉄 = Black Ferrum; Element = Metal

Kurogane no Fuji 黒鉄のフジ

Toujinshi: Izou (Chi-ryuu)
Species: Japanese Stag Beetle
Weapon: Onmyou Large Swords "Uhyoe (右兵衛)" and "Sahyoe (左兵衛)"
Debut: #9
Hissatsu:
*Sakate Gekokujo 逆手下克上
*Hokutogenjin Sanko no Shou 北斗元陣三顧之章
*Ryouhyoe Zettaifuji 両兵衛絶対不二

Kurogane no Rikudou 黒鉄のリクドウ

Toujinshi: Yakumo Yoshikawa (Ten-ryuu)
Species: Darwin's Stag Beetle
Weapon: Onmyou Large Swords "Tarobe (太郎兵衛)" and "Jirobe (次郎兵衛)"
Debut: #25
Hissatsu:
*Nedoko Ogiri 寝床大喜利
*Tsukkomizenkai Daishuto 突込全開大手刀
*Rikudo Mujo Kimenken 六道無情鬼面剣

Kurogane no Kokotou 黒鉄のココトウ

Toujinshi: "Unknown"
Species: Miyama Stag Beetle
Weapon: Onmyou Large Swords "Tenzan (天斬)" and "Chizan (地斬)"
Debut: #50
Hissatsu:
*Tenchi Doranzan 天地動乱斬

大寒 Major Cold (1/21-2/3)

Gyoujaku 凝寂 = Frozen Silence; Element = Water

Gyoujaku no Ebihiko 凝寂のエビヒコ

Toujinshi: Mutsuki (Chi-ryuu)
Species: Shrimp
Weapon: Onmyou Mallet "Arakashiko (荒樫鼓)"
Debut: #17
Hissatsu:
*Gentorei 幻灯澪
*Tonkoushiki Shafutsuzome 遁甲式煮湯染
*Chobuku Mitamaotoshi 調伏御霊落
*Daimumyoho 大無明泡

Gyoujaku no Kaniemon 凝寂のカニエモン

Toujinshi: Chi-ryuu Toujinshi
Species: Crab
Weapon: Onmyou Mallet "Daidanjo (大弾正)"
Debut: #9
Hissatsu:
*Hanketsu Suihonokei 判決水泡刑

Gyoujaku no Kabutoou 凝寂のカブトオウ

Toujinshi: "Unknown"
Species: Horseshoe Crab
Weapon: Onmyou Mallet "Futatsukaduchi (二握槌)"
Debut: #50
Hissatsu:
*Mokai Kohasho 猛蟹甲破掌

Differences in Manga

In the manga, all the shikigami are given new names by their Toujinshi. Meaning that if a shikigami appears in the manga, its name is changed by its Toujinshi.


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Onmyō Taisenki — 陰陽大戦記 Genre Mythology Manga Written by Hiroyuki Kaidō Illustrated by Yo …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.