List of Vietnamese monarchs

Below is a list of Vietnamese monarchs. Some declared themselves kings (vua/vương) or emperors (hoàng đế). Because Vietnam was a titular tributary state to China, many monarchs sought investiture by the Chinese Court; some did not have this approval (Hồ Dynasty) and others did not care to gain the Chinese investiture at all. Many of the Later Lê monarchs were nominal rulers, with the real powers resting on lords who were theoretically loyal to them. Most Vietnamese monarchs are known through their temple names, while the Nguyễn Dynasty is known through their era names.

Contents


Hồng Bàng

It is supposed that the Hùng Kings of the Hồng Bàng Dynasty reigned Vietnam, or the kingdom of Văn Lang at that time, from 2897 BCE to 258 BCE. Following is the list of 18 Hùng kings as recorded in the book Việt Nam sử lược by Trần Trọng Kim.[1]

King Given name Reign
Lục Dương Vương Kinh Dương Vương, Hùng Dương or Lộc Tục
Hùng Hiền Vương Lạc Long Quân, Hùng Hiền or Sùng Lãm
Hùng Quốc Vương Lân Lang
Hùng Diệp Vương Bảo Lang
Hùng Hy Vương Viên Lang
Hùng Huy Vương Pháp Hải Lang
Hùng Chiêu Vương Lang Liêu
Hùng Vi Vương Thừa Vân Lang
Hùng Định Vương Quân Lang
Hùng Nghi Vương Hùng Hải Lang
Hùng Trinh Vương Hưng Đức Lang
Hùng Vũ Vương Đức Hiền Lang
Hùng Việt Vương Tuấn Lang
Hùng Anh Vương Chân Nhân Lang
Hùng Triệu Vương Cảnh Chiêu Lang
Hùng Tạo Vương Đức Quân Lang
Hùng Nghi Vương Bảo Quang Lang
Hùng Duệ Vương Huệ Lang

Thục and Triệu

Thục Dynasty (257-207 BCE or 179 BCE)

King Given name Reign
An Dương Vương Thục Phán 257-179 BCE

Triệu Dynasty (207-111 BCE)

King Given name Reign
Triệu Vũ Vương Triệu Đà 179-137 BCE
Triệu Văn Vương Triệu Hồ 137-125 BCE
Triệu Minh Vương Triệu Anh Tề 125-113 BCE
Triệu Ai Vương Triệu Hưng 113-112 BCE
Triệu Thuật Dương Vương Triệu Kiến Đức 112-111 BCE

Chinese domination

Timeline

    Trưng Sisters Lady Triệu     Mai Hắc Đế      
Triệu Dynasty           Early Lý Dynasty       Phùng Hưng   Autonomy Independent time
111 BCE 40 43 246   249 544 602 722   766 789 906 938


Major rebellions

Chinese dynasty Rebellion Leader Time
Han Dynasty Rebellion of the Trưng Sisters Trưng Sisters 40-43
Eastern Wu Rebellion of Lady Triệu Triệu Thị Trinh 246-249
Tang Dynasty Rebellion of Mai Hắc Đế Mai Thúc Loan 722
Tang Dynasty Rebellion of Phùng Hưng Phùng Hưng
Phùng An
766-789

Early Lý Dynasty (544-602)

         
111 BCE 544 602 938  
King Given name Reign
Lý Nam Đế Lý Bí (Lý Bôn) 541-548
Triệu Việt Vương Triệu Quang Phục 549-571
Hậu Lý Nam Đế Lý Phật Tử 571-602

Autonomy (905-938)

       
111 BCE 905 938  
Jiedushi Given name Reign
Tĩnh Hải Tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ 905-907
Tĩnh Hải Tiết độ sứ Khúc Hạo (Khúc Thừa Hạo) 907-917
Tĩnh Hải Tiết độ sứ Khúc Thừa Mỹ 917-923/930
Tĩnh Hải Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ 931-937
Tĩnh Hải Tiết độ sứ Kiều Công Tiễn[1] 937-938

Independent time

Timeline

                Ming domination       North-South separation     French Indochina  
Chinese domination Ngô   Đinh Early Lê Trần Hồ Later Trần   Mạc Tây Sơn Nguyễn Modern time
                                 
                          Trịnh Lords        
                          Nguyễn Lords        
939       1009 1225 1400     1427 1527 1592 1788 1858 1945


Ngô Dynasty (939-965)

       
939 965 1945  
King Era names Given name Reign
Tiền Ngô Vương none Ngô Quyền 939-944
Dương Bình Vương[2] none Dương Tam Kha 944-950
Hậu Ngô Vương[3] none Ngô Xương Ngập
Ngô Xương Văn
950-965
 • ^ Dương Tam Kha came from the Dương family.[2]
 • ^ Hậu Ngô Vương was the title of both Ngô Xương Ngập and Ngô Xương Văn who co-ruled the country.[3]

Đinh Dynasty (968-980)

         
939 968 980 1945  
Emperor Era names Given name Reign
Đinh Tiên Hoàng Thái Bình Đinh Bộ Lĩnh (Đinh Hoàn) 968-979
Đinh Phế Đế Thái Bình[4] Đinh Toàn (Đinh Tuệ) 979-980
 • ^ Đinh Phế Đế continued to use his father's era name.[4]

Early Lê Dynasty (980-1009)

         
939 980 1009 1945  
Emperor Era names Given name Reign
Lê Đại Hành Thiên Phúc
Hưng Thống (989-993)
Ứng Thiên (994-1005)
Lê Hoàn 980-1005
Lê Trung Tông none Lê Long Việt 1005 (3 days)
Lê Ngoạ Triều Cảnh Thụy (1008–1009) Lê Long Đĩnh 1005–1009

Lý Dynasty (1010–1225)

         
939 1010 1225 1945  
Emperor Era names Given name Reign
Lý Thái Tổ Thuận Thiên Lý Công Uẩn 1010–1028
Lý Thái Tông Thiên Thành (1028–1033)
Thông Thụy (1034–1038)
Càn Phù Hữu Đạo (1039–1041)
Minh Đạo (1042–1043)
Thiên Cảm Thánh Võ (1044–1048)
Sùng Hưng Đại Bảo (1049–1054)
Lý Phật Mã 1028–1054
Lý Thánh Tông Long Thụy Thái Bình (1054–1058)
Chương Thánh Gia Khánh (1059–1065)
Long Chương Thiên Tự (1066–1067)
Thiên Huống Bảo Tượng (1060)
Thần Võ (1069–1072)
Lý Nhật Tôn 1054–1072
Lý Nhân Tông Thái Ninh (1072–1075)
Anh Võ Chiêu Thắng (1076–1084)
Quảng Hữu (1085–1091)
Hội Phong (1092–1100)
Long Phù (1101–1109)
Hội Tường Đại Khánh (1110–1119)
Thiên Phù Duệ Võ (1120–1126)
Thiên Phù Khánh Thọ (1127)
Lý Càn Đức 1072–1127
Lý Thần Tông Thiên Thuận (1128–1132)
Thiên Chương Bảo Tự (1133–1137)
Lý Dương Hoán 1128–1138
Lý Anh Tông Thiệu Minh (1138–1139)
Đại Định (1140–1162)
Chính Long Bảo Ứng 1163-1173)
Thiên Cảm Chí Bảo (1174–1175)
Lý Thiên Tộ 1138–1175
Lý Cao Tông Trinh Phù (1176–1185)
Thiên Gia Bảo Hữu (1202–1204)
Trị Bình Long Ứng (1205–1210)
Lý Long Trát (Lý Long Cán) 1176–1210
Lý Huệ Tông Kiến Gia Lý Sảm 1211–1224
Lý Chiêu Hoàng Thiên Chương Hữu Đạo[5] Lý Phật Kim (Lý Thiên Hinh) 1224–1225
 • ^ The only empress in the history of Vietnam.[5]

Trần Dynasty (1225–1400)

         
939 1225 1400 1945  
Emperor Era names Given name Reign
Trần Thái Tông Kiến Trung (1225–1237)
Thiên Ứng Chính Bình (1238–1350)
Nguyên Phong (1251–1258)
Trần Cảnh 1225–1258
Trần Thánh Tông Thiệu Long (1258–1272)
Bảo Phù (1273–1278)
Trần Hoảng 1258–1278
Trần Nhân Tông Thiệu Bảo (1279–1284)
Trùng Hưng (1285–1293)
Trầm Khâm 1279–1293
Trần Anh Tông Hưng Long Trần Thuyên 1293–1314
Trần Minh Tông Đại Khánh (1314–1323)
Khai Thái (1324–1329)
Trần Mạnh 1314–1329
Trần Hiến Tông Khai Hữu Trần Vượng 1329–1341
Trần Dụ Tông Thiệu Phong (1341–1357)
Đại Trị (1358–1369)
Trần Hạo 1341–1369
Hôn Đức Công Đại Định Dương Nhật Lễ 1369–1370
Trần Nghệ Tông Thiệu Khánh Trần Phủ 1370–1372
Trần Duệ Tông Long Khánh Trần Kính 1372–1377
Trần Phế Đế Xương Phù Trần Hiện 1377–1388
Trần Thuận Tông Quang Thái Trần Ngung 1388–1398
Trần Thiếu Đế Kiến Tân Trần Án 1398–1400

Hồ Dynasty (1400–1407)

         
939 1400 1407 1945  
Emperor Era names Given name Reign
Hồ Quý Ly Thánh Nguyên Lê Quý Ly 1400
Hồ Hán Thương Thiệu Thành (1401–1402)
Khai Đại (1403–1407)
Hồ Hán Thương 1401–1407

Later Trần Dynasty (1407–1413)

         
939 1407 1413 1945  
Emperor Era names Given name Reign
Giản Định Đế Hưng Khánh Trần Ngỗi 1407–1409
Trùng Quang Đế Trùng Quang Trần Quý Khoáng 1409–1413

Ming domination (1407–1427)

         
939 1407 1427 1945  
King Era names Given name Reign
Trần Cảo Thiên Khánh Trần Cảo 1426–1428

Lê Dynasty - Early period (1428–1527)

         
939 1428 1527 1945  
Emperor Era names Given name Reign
Lê Thái Tổ Thuận Thiên Lê Lợi 1428–1433
Lê Thái Tông Thiệu Bình (1434–1440)
Đại Bảo (1440–1442)
Lê Nguyên Long 1433–1442
Lê Nhân Tông Đại Hòa/Thái Hòa (1443–1453)
Diên Ninh (1454–1459)
Lê Bang Cơ 1442–1459
Lệ Đức Hầu (Lạng Sơn Vương) Thiên Hưng (1459–1460) Lê Nghi Dân 1459–1460
Lê Thánh Tông Quang Thuận (1460–1469)
Hồng Đức (1470–1497)
Lê Tư Thành (Lê Hạo) 1460–1497
Lê Hiến Tông Cảnh Thống Lê Tranh 1497–1504
Lê Túc Tông Thái Trinh Lê Thuần 6/1504-12/1504
Lê Uy Mục Đoan Khánh Lê Tuấn 1505–1509
Lê Tương Dực Hồng Thuận Lê Oanh 1510–1516
Lê Chiêu Tông Quang Thiệu (1516–1526) Lê Y 1516–1522
Lê Cung Hoàng Thống Nguyên (1522–1527) Lê Xuân 1522–1527

Divided time

North - Mạc Dynasty (1527–1592)

         
939 1527 1592 1945  
Emperor Era names Given name Reign
Mạc Thái Tổ Minh Đức Mạc Đăng Dung 1527–1529
Mạc Thái Tông Đại Chính Mạc Đăng Doanh 1530–1540
Mạc Hiến Tông Quãng Hòa Mạc Phúc Hải 1541–1546
Mạc Tuyên Tông Vĩnh Định (1547)
Cảnh Lịch (1548–1553)
Quang Bảo (1554–1561)
Mạc Phúc Nguyên 1546–1561
Mạc Mậu Hợp Thuần Phúc (1562–1565)
Sùng Khang (1566–1577)
Diên Thành (1578–1585)
Đoan Thái (1586–1587)
Hưng Trị (1588–1590)
Hồng Ninh (1591–1592)
Mạc Mậu Hợp 1562–1592
Mạc Toàn Vũ An (1592-1592) Mạc Toàn 1592
After Mạc Toàn, Mạc family fled to Cao Bằng and continued to occupy there until 1677:
 • Mạc Kính Chỉ (1592–1593)
 • Mạc Kính Cung (1593–1625)
 • Mạc Kính Khoan (1623–1638)
 • Mạc Kính Vũ (Mạc Kính Hoàn) (1638–1677)

South - Lê Dynasty (1533–1788)

         
939 1533 1788 1945  
Emperor Era names Given name Reign
Lê Trang Tông Nguyên Hòa Lê Duy Ninh 1533–1548
Lê Trung Tông Thuận Bình Lê Huyên 1548–1556
Lê Anh Tông Thiên Hữu (1557)
Chính Trị (1558–1571)
Hồng Phúc (1572–1573)
Lê Duy Bang 1556–1573
Lê Thế Tông Gia Thái (1573–1577)
Quang Hưng (1578–1599)
Lê Duy Đàm 1573–1599
Restoration - Conflict between the Trịnh and Nguyễn Lords

During this time, emperors of the Lê Dynasty only ruled in name, it was the Trịnh Lords in Northern Vietnam and Nguyễn Lords in Southern Vietnam who held the real power.

Lê Kính Tông Thận Đức (1600)
Hoằng Định (1601–1619)
Lê Duy Tân 1600–1619
Lê Thần Tông (lần thứ 1) Vĩnh Tộ (1620–1628)
Đức Long (1629–1643)
Dương Hòa (1635–1643)
Lê Duy Kỳ 1619–1643
Lê Chân Tông Phúc Thái Lê Duy Hựu 1643–1649
Lê Thần Tông (lần thứ 2) Khánh Đức (1649–1652)
Thịnh Đức (1653–1657)
Vĩnh Thọ (1658–1661)
Vạn Khánh (1662)
Lê Duy Kỳ 1649–1662
Lê Huyền Tông Cảnh Trị Lê Duy Vũ 1663–1671
Lê Gia Tông Dương Đức (1672–1773)
Đức Nguyên (1674–1675)
Lê Duy Hợi (Lê Duy Cối, Lê Duy Khoái) 1672–1675
Lê Hy Tông Vĩnh Trị (1678–1680)
Chính Hòa (1680–1705)
Lê Duy Hợp 1676–1704
Lê Dụ Tông Vĩnh Thịnh (1706–1719)
Bảo Thái (1720–1729)
Lê Duy Đường 1705–1728
Hôn Đức Công Vĩnh Khánh Lê Duy Phường 1729–1732
Lê Thuần Tông Long Đức Lê Duy Tường 1732–1735
Lê Ý Tông Vĩnh Hữu Lê Duy Thận 1735–1740
Lê Hiển Tông Cảnh Hưng Lê Duy Diêu 1740–1786
Lê Mẫn Đế Chiêu Thống Lê Duy Khiêm (Lê Duy Kỳ) 1787–1789

Trịnh Lords (1545–1786)

         
939 1545 1786 1945  
Lord Given name Reign
Thế Tổ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm 1545–1570
Bình An Vương Trịnh Tùng 1570–1623
Thanh Đô Vương Trịnh Tráng 1623–1652
Tây Định Vương Trịnh Tạc 1653–1682
Định Nam Vương Trịnh Căn 1682–1709
An Đô Vương Trịnh Cương 1709–1729
Uy Nam Vương Trịnh Giang 1729–1740
Minh Đô Vương Trịnh Doanh 1740–1767
Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm 1767–1782
Điện Đô Vương Trịnh Cán 1782 (2 months)
Đoan Nam Vương Trịnh Khải 1782–1786
Án Đô Vương Trịnh Bồng 1786–1787

Nguyễn Lords (1600–1802)

         
939 1600 1802 1945  
Lord Given name Reign
Tiên vương Nguyễn Hoàng 1600–1613
Sãi vương Nguyễn Phúc Nguyên 1613–1635
Thượng vương Nguyễn Phúc Lan 1635–1648
Hiền vương Nguyễn Phúc Tần 1648–1687
Nghĩa vương Nguyễn Phúc Trăn 1687–1691
Minh vương Nguyễn Phúc Chu 1691–1725
Ninh vương Nguyễn Phúc Chú 1725–1738
Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát 1738–1765
Định Vương Nguyễn Phúc Thuần 1765–1777
Nguyễn Ánh Nguyễn Phúc Ánh 1781–1802

Reunification

Tây Sơn Dynasty (1778–1802)

         
939 1778 1802 1945  
Emperor Era names Given name Reign
Thái Đức Hoàng Đế Thái Đức Nguyễn Nhạc 1778–1793
Thái Tổ Vũ Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ 1788–1792
Cảnh Thịnh Hoàng Đế Cảnh Thịnh
Bảo Hưng
Nguyễn Quang Toản 1792–1802

Nguyễn Dynasty (1802–1945)

       
939 1802 1945  
Era name Temple name Given name Reign
Gia Long Nguyễn Thế Tổ Nguyễn Phúc Ánh 1802–1819
Minh Mạng Nguyễn Thánh Tổ Nguyễn Phúc Đảm 1820–1840
Thiệu Trị Nguyễn Hiến Tổ Nguyễn Phúc Miên Tông 1841–1847
Tự Đức Nguyễn Dực Tông Nguyễn Phúc Hồng Nhậm 1848–1883
Dục Đức Nguyễn Cung Tông Nguyễn Phúc Ưng Ái (Nguyễn Phúc Ưng Chân) 1883 (3 days)
Hiệp Hoà none Nguyễn Phúc Hồng Dật 6/1883-11/1883
Kiến Phúc Nguyễn Giản Tông Nguyễn Phúc Ưng Đăng 12/1883-8/1884
Hàm Nghi none Nguyễn Phúc Ưng Lịch 8/1884-8/1885
Đồng Khánh Nguyễn Cảnh Tông Nguyễn Phúc Ưng Kỷ 1885–1888
Thành Thái none Nguyễn Phúc Bửu Lân 1889–1907
Duy Tân none Nguyễn Phúc Vĩnh San 1907–1916
Khải Định Nguyễn Hoằng Tông Nguyễn Phúc Bửu Đảo 1916–1925
Bảo Đại none Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy 1926–1945

Champa (192-1832)

Dynasty Title Real name Reign Age at death
I Dynasty Sri Mara Ou Lian 192- ?
 ?
 ?
Fan Xiong fl. 270
Fan Yi c. 284-336
II Dynasty Fan Wen 336-349
Fan Fo 349- ?
Bhadravarman I Fan Huda fl. 377
Gangaraja Fan Dizhen
Manorathavarman
Fan Diwen d.c. 420
III Dynasty Fan Yang Mai I Fan Yangmai c. 420-c. 431
Fan Yang Mai II Fan Duo c. 431-c. 455
Fan Shencheng c. 455-c. 484
Fan Danggenchun c. 484-c. 492
Fan Zhunong c. 492-c. 502
Fan Wenkuan

or Fan Wenzan

c. 502-c. 510
Devavarman Fan Tiankai c 510-c 526
Vijayavarman c 526/9
IV Dynasty Rudravarman I c. 529 ?
Sambuvarman Fan Fanzhi c. 605
Kanharpadharma Fan Touli c. 629 ?
Bhasadharma Fan Zhenlong  ? 640-
Bhadresvaravarman 645- ?
Isanavarman (FEMALE) d. 653
Vikrantavarman I Zhuge Di 653- ?
Vikrantavarman II c. 686-c. 731
Rudravarman II c. 731/58
V Dynasty (of Panduranga) Prithindravarman  ? 758- ?
Satyavarman c. 770/87
Indravarman I c. 787/803
Harivarman I c. 803/17 > ?
Vikrantavarman III  ? -c. 854
VI Dynasty (of Bhrigu) Indravarman II c. 854/98
Jaya Sinhavarman I c. 898/903
Jaya Saktivarman
Bhadravarman II fl. 910
Indravarman III c. 918-959
Jaya Indravarman I 959- < 965
Paramesvaravarman I < 965-982
Indravarman IV 982-986's
Lieou Ki-Tsong, of Annam c. 986-989
VII Dynasty Harivarman II c. 989-
Yan Pu Ku Vijaya c. 999/1007
Harivarman III fl. 1010
Patamesvaravarman II fl. 1018
Vikrantavarman IV  ? -1030
Jaya Sinhavarman II 1030–1044
VIII Dynasty (of the South) Jaya Paramesvaravarman I 1044- ?
Bhadravarman III  ? -1061
Rudravarman III 1061–1074
IX Dynasty Harivarman IV 1074–1080
Jaya Indravarman II 1080–1081, 1086–1114
Paramabhodhisatva 1081–1086
Harivarman V 1114–1139
X Dynasty Jaya Indravarman III 1139/45
XI Dynasty Rudravarman IV (Khmer vassal) 1145–1147
Jaya Harivarman I 1147–1167
Jaya Harivarman II 1167
Jaya Indravarman IV 1167–1190, d. 1192
XII Dynasty Suryajayavarman (Khmer vassal in Vijaya) 1190–1191
Suryavarman (Khmer vassal in Pandurang) 1190–1203
Jaya Indravarman V (in Vijaya) 1191
Cam Bốt thuộc 1203–1220
Jaya Paramesvaravarman II 1220-c. 1252
Jaya Indravarman VI c. 1252-1265
Indravarman V 1265–1288
Jaya Sinhavarman III 1288–1307
Jaya Sinhavarman IV 1307–1312
Chế Nang (Annamite Vassal) 1312–1318
XIII Dynasty Chế A Nan 1318–1342
Trà Hoa Bồ Đề 1342–1360
Chế Bồng Nga (Red king-strongest king) 1360–1390
XIV Dynasty Ko Cheng 1390–1400
Jaya Sinhavarman V 1400–1441
Maija Vijaya 1441–1446
Moho Kouei-Lai 1446–1449
Moho Kouei-Yeou 1449–1458
XV Dynasty Moho P'an-Lo-Yue 1458–1460
P'an-Lo T'ou-Ts'iuan 1460–1471
Dynasty of the South Po Ro Me 1627–1651
Po Niga 1652–1660
Po Saut 1660–1692
Dynasty of Po Saktiraidaputih, vassal Cham rulers under the Nguyễn Lords Po Saktirai da putih 1695–1728
Po Ganvuh da putih 1728–1730
Po Thuttirai 1731–1732
vacant 1732–1735
Po Rattirai 1735–1763
Po Tathun da moh-rai 1763–1765
Po Tithuntirai da paguh 1765–1780
Po Tithuntirai da parang 1780–1781
vacant 1781–1783
Chei Krei Brei 1783–1786
Po Tithun da parang 1786–1793
Po Lathun da paguh 1793–1799
Po Chong Chan 1799–1822

Funan (1-627)

Title Real name Reign Age at death
Kambu Brahmin ruler, 1st century AD
Soma (fem.) latter 1st century
Kaundinya I (Hun-t’ien) latter 1st century
 ?
 ?
Hun P’an-h’uang 2nd half of 2nd c.
P’an-P’an early 3rd century
Fan Shih-Man ca. 205-225
Fan Chin-Sheng c. 225
Fan Chan c. 225-c. 240
Fan Hsun c. 240-287
Fan Ch’ang c. 245
Fan Hsiung 270 ?-285
 ?
 ?
Chandan (Chu Chan-t’an) 337
 ?
 ?
Kaundinya II (Chiao Chen-ju)  ?-434
Sresthavarman ? or Sri Indravarman (Che-li-pa-mo or Shih-li-t’o-pa-mo) 434-435
 ?
 ?
Kaundinya Jayavarman (She-yeh-pa-mo) 484-514
Rudravarman 514-539 d. 550
Sarvabhauma ? (Liu-t’o-pa-mo)  ?
 ? c. 550-627

See also

 • Family tree of Vietnamese monarchs
 • Vietnamese era name

References

Notes

Bibliography


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

 • List of Canadians — This is a list of Canadians, people born in Canada, or who became citizens of Canada, grouped by their area of notability. This is an incomplete list, which may never be able to satisfy particular standards for completeness. You can help by… …   Wikipedia

 • List of monarchs of Laos — King of Laos Former Monarchy …   Wikipedia

 • List of unusual personal names — The following is a list of people who have received media attention because of their name, or are otherwise widely recognized as having names that are unusual. This list includes both names given at birth, and people who have legally changed… …   Wikipedia

 • List of sovereign states by date of formation — Below is a list of sovereign states by formation dates, sorted by continent. This list includes only the 194 sovereign states currently in existence; it does not include former sovereign states. For proposed states or various indigenous nations… …   Wikipedia

 • List of people from Montreal — This is a list of notable people from Montreal. Contents: Top · 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A …   Wikipedia

 • List of China-related topics M-Z — The following is a breakdown of the list of China related topics.See also: List of China related topics 123 L NOTOC M N O P Q R S T U V W X Y ZMMa Chao Ma Jian Ma Lik Ma On Shan Country Park Ma On Shan Rail Ma Su Ma Wan Ma Ying jeou Ma anshan… …   Wikipedia

 • List of people from Nova Scotia — This is a list of notable people from the Canadian province of Nova Scotia: Contents 1 Pre Confederation people 2 Actors 3 Architects 4 Artists …   Wikipedia

 • Monarchs of Laos — Lan Xang was the name of Laos Kingdom during its early years and was ruled by the first king, Fa Ngum. Until the reign of King Sai Setthathirat, the Lan Xang kingdom s royal seat was based in Luang Phrabang, after which the royal seat moved to… …   Wikipedia

 • List of people from Peterborough, Ontario — Peterborough and its surrounding area is and has been home to many notable people, especially considering its relatively small size. It has been especially prolific in producing players for the NHL through the Peterborough Petes. It also has… …   Wikipedia

 • Temple name — Chinese name Traditional Chinese 廟號 Simplified Chinese 庙号 …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.