Kaba Ma Kyei

ကမ္ဘာမကျေ
English: Till the End of the World
Kaba Ma Kyei
Flag of Myanmar.svg

National anthem of
 Myanmar

Also known as Kaba Ma Kyay
Lyrics Saya Tin
Music Saya Tin
Adopted 1947
Music sample
Kaba Ma Kyei (instrument)

"Kaba Ma Kyei" (Burmese: ကမ္ဘာမကျေ, pronounced [ɡəbà mə tɕè]; Till the End of the World) is the national anthem of Burma (Myanmar). The preamble of the anthem is in the traditional Burmese style, before transitioning into a Western-style orchestra.

The melody and lyrics were written by Saya Tin[1], and adopted as the Burmese national anthem in 1947.

Contents

Burmese lyrics

Burmese lyrics[2] IPA transcription MLC transcription
təjá m̥ja̰ ta̰ lʊʔ laʔ tɕʰíɴ nɛ̰ mə θwè
do̰ pjè do̰ mjè
mjá lù kʰaʔ θeíɴ ɲeíɴ dʑáɴ zè bo̰
seiʔ tù ɲì m̥ja̰ wàda̰ pʰju sɪ̀ɴ dḛ pjè
do̰ pjè do̰ mjè
pjì daʊ̀ɴ zṵ ʔəmwè ʔəmjé tì da̰ɴ zè
ʔədeiʔtʰàɴ pjṵ bé tʰeín θeín zo̰ lè
ɡəbà mətɕè mjəmà pjè
do̰ bó bwá ʔəmwè siʔ mo̰ tɕʰiʔ mjaʔ nó bè
pjì dàuɴ zṵ ɡò ʔəθeʔ pé lo̰ do̰ kà ɡwɛ̀ məlè
dà do̰ pjè dà do̰ mjè do̰ pàiɴ dɛ̰ mjè
do̰ pjè do̰ mjè ʔətɕó ɡò ɲì ɲà zwà do̰ dədwè
tʰáɴ sʰàuɴ bà zo̰ lè do̰ tà wʊ̀ɴ bè ʔəpʰó tàɴ mjè
ta.ra: hmya. ta. lwat lap hkrang: nai. ma. swi
tui. prany tui. mre
mya: lu hkap sim: ngim: hkram: se hpo.
cit tu nyi hmya. wada. hpyu sang dai. prany
tui. prany tui. mre
prany htaung cu. a mwi a.mrai: tany tam. se
a.dhi.hta:n pru. pe htin: sim: sui. le
kam.bha ma.kye / mran.ma prany /
tui. bhui: bwa: a.mwe cac mui. hkyac mrat nui: pe //
prany htaung su. kui a.sak pe: lui. tui. ka kwai ma.le /
da tui. prany da tui. mre to. puing nak mre //
tui. prany tui. mre a.kyui: kui nyi nya cwa tui. ta.twe
htam: hsaung pa sui. le to. ta wan pe a. hpui: tan mre //

English translation

Literal Singable

Until the world ends up shattering, long live Burma!
We love our land because this is our real inheritance.
Until the world ends up shattering, long live Burma!
We love our land because this is our real inheritance.
We will sacrifice our lives to protect our country.
This is our nation, this is our land and it belongs to us.
Being our nation and our land, let us do good causes to our nation in unity!
And, this is our very duty to our invaluable land.

We shall love, forevermore
Burma (Myanmar) the land of our fathers of yore!
We shall love, forevermore
Burma (Myanmar) the land of our fathers of yore!
Giving our lives for our union we fight,
This is our country, our land yours by right,
We, for her the tasks responsibly shoulder,
As we'll stand in duty to our precious land.

References

  1. ^ "Kaba Ma Kyei" at nationalanthems.info
  2. ^ Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008) Chapter 13 State Flag, State Seal, National Anthem and the Capital. Article 439 (a). Page 176. (Burmese)

External links


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Saya Tin — Infobox musical artist Name = Saya Tin Img capt = Img size = Landscape = Background = solo singer Birth name = Alias = Born = 1892 Died = 8 August 1950 Origin = Mandalay, Myanmar Instrument = Voice type = Genre = Traditional Burmese Music… …   Wikipedia

  • List of national anthems — Rouget de Lisle, the composer of the French national anthem La Marseillaise, sings it for the first time. The anthem is the second earliest to be adopted by a state, in 1795. Most nations have anthems, defined as a song, as of praise, devotion,… …   Wikipedia

  • Thakins — The Thakins (Burmese: သခင်; also spelt Thakhin) were a Burmese nationalist group formed around the 1930s and composed of young, disgruntled intellectuals. Drawing their name from the way in which the British were addressed during colonial times,… …   Wikipedia

  • Burma — Republic of the Union of Myanmar ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် Pyidaunzu Thanmăda Myăma Nainngandaw …   Wikipedia

  • National Coalition Government of the Union of Burma — (NCGUB) …   Wikipedia

  • List of Burma-related articles — Articles (arranged alphabetically) related to Burma include: compactTOC20 9.bu .mm 13 Carat Diamond and Other Stories (.) 1991 Bangladesh cyclone (.) 2007 Burmese anti government protests 8888 Uprising (. .)AAchang (. . . . . . . . . . .)… …   Wikipedia

  • Burma — <p></p> <p></p> Introduction ::Burma <p></p> Background: <p></p> Various ethnic Burmese and ethnic minority city states or kingdoms occupied the present borders through the 19th century. Over a… …   The World Factbook


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.