Diapolia


Diapolia
Diapolia
Scientific classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Class: Insecta
Order: Lepidoptera
Family: Noctuidae
Genus: Diapolia

Diapolia is a genus of moths of the Noctuidae family.

References