Al-Fatiha in different languages


Al-Fatiha in different languages

Sura Al-Fatiha ( _ar. الفاتحة, "The Opening"), is the first chapter of the Muslim holy book, the Qur'an. Its seven verses are a prayer for God's guidance and stress the lordship and mercy of God. This chapter has a special role in traditional daily prayers, being recited at the start of each unit of prayer (rak'ah). Al-Fatiha is supposed to be said 17 times a day, counting only mandatory prayers, by practicing Muslims.

Arabic original

Only the original Arabic text, is considered Qur'anic. The translations into other languages are treated by Muslim scholars as interpretations only, because there is no certainty whether the translator hasn't misunderstood the Word of God.

In Arabic alphabet

#بسم الله الرحمن الرحيم
#الحمد لله رب العالمين
#الرحمن الرحيم
#ملك يوم الدين
#اياك نعبد واياك نستعين
#اهدنا الصرط المستقيم
#صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين


=English Transliteration=

#transl|sem|Bismillāhi r-rahmāni r-rahīm
#transl|sem|Al-hamdu li-llāhi rabbi l-ʿālamīn
#transl|sem|Ar-rahmāni r-rahīm
#transl|sem|Māliki yawmi d-dīn
#transl|sem|Iyyāka naʿbudu wa iyyāka nastaʿīn
#transl|sem|Ihdinās ṣirāṭ al-mustaqīm
#transl|sem|Ṣirāṭ al-laḏīna anʿamta ʿalayhim ġayril maġdūbi ʿalayhim walā ḍ-ḍāllīn.

Indo-European languages


=English=

#In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful:
#Praise be to God, the Lord of the Universe.
#The Most Gracious, the Most Merciful.
#Master of the Day of Judgement.
#You alone we worship, and You alone we ask for help
#Guide us to the straight way;
#The way of those whom you have blessed, not of those who have deserved anger, nor of those who stray.


=Swedish=

# I Guds namn,den mest Älskvärde, den mest Barmhärtige.
# Bönen är till Gud, Guden av universum.
# Den mest älskvärde, den mest barmhärtige.
# Fursten över domedagen.
# Bara Dig vi ber till, och bara Dig vi ber om hjälp.
# Led oss till den rätta vägen
# Vägen av dem som Du har välsignat, inte dem som har förtjänat ilska, eller dem som har förvirrat sig.


=French=

# Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux .
# Louange à Allah, Seigneur de l'univers.
# Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,
# Maître du Jour de la rétribution.
# C'est Toi Seul que nous adorons, et c'est Toi Seul dont nous implorons secours.
# Guide-nous dans le droit chemin,
# le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.


=German=

#Mit dem Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen.
#Alles Lob gebührt Gott, dem Herrn der Welten,
#dem Erbarmer, dem Barmherzigen
#dem Herrscher am Tage des Gerichts.
#Dir (allein) dienen wir, und Dich bitten wir um Hilfe.
#Führe uns den geraden Weg,
#den Weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, die Zorn erregt haben, und nicht der Irrenden.

Hindi [ [http://quranhindi.com/ Quran Hindi ] ]

अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और बडा़ दयावान है:
# प्रशंसा अल्लाह के लिये ही है, जो सारे संसार का पालनकर्ता है
# बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है
# बदला दिये जाने के दिन का मालिक है
# हम तेरी ही बन्दगी करते हैं, और तुझ से ही मदद माँगते हैं
# हमें सीधे मार्ग पर चला
# उन लोगों के मार्ग पर, जो तेरे कृपापात्र हुए
# जो ना प्रकोप के भागी हुए, ना ही पथ-भ्रष्ट ही हुए

Urdu [http://www.quranexplorer.com/default.aspx/ Quran Explorer]

#شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے (۱)
#سب طرح کی تعریف خدا ہی کو (سزاوار) ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے (۲)
#بڑا مہربان نہایت رحم والا (۳)
#انصاف کے دن کا حاکم (۴)
#(اے پروردگار) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں (۵)
#ہم کو سیدھے رستے چلا (۶)
#ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل وکرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے (۷)


=Bosnian=

#U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
#Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
#Milostivog, Samilosnog,
#Vladara Dana sudnjeg,
#Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo.
#Uputi nas na Pravi put,
#Na Put o­nih kojima si milost Svoju darovao, a ne o­nih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti o­nih koji su zalutali!


=Icelandic=

#Í nafni Guðs, hins náðuga, hins miskunnsama.
#Lofaður sé Guð, drottinn allra heima
#hinn náðugi, hinn miskunnsami,
#Konungur dómsdags;
#Við dýrkum þig og biðjum þig hjálpar.
#Leið oss hina réttu leið,
#Leið þeirra sem þú hefur blessað og ekki þeirra sem villast af leið.


=Italian=

# In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso.
# La lode (appartiene) ad Allah, Signore dei mondi,
# il Compassionevole, il Misericordioso,
# Re del Giorno del Giudizio.
# Te noi adoriamo e a Te chiediamo aiuto.
# Guidaci sulla retta via,
# la via di coloro che hai colmato di grazia, non di coloro che (sono incorsi) nella (Tua) ira, né degli sviati.


=Persian=

#به نام خداوند بخشنده مهربان
#ستایش پروردگار جهانیان
#بخشنده ترین و مهربان ترین
#صاحب روز واپسین
#تو تنها کسی هستی که میپرستیم و از او کمک می خواهیم
#ما را به راه راست راهنمائی کن
#راه كسانى كه ايشان را نعمت داده‌اى، نه خشم گرفتگان بر آنها و نه گمراهان


=Romanian=

# În numele lui Allah, milostivul, înduratorul
# Laudă lui Allah, Domnul lumii,
# Celui milostiv, îndurător,
# Ce domnește în ziua judecății.
# Ție voim să-ți servim și la Tine să ne rugăm.
# Condu-ne pe drumul cel drept,
# Pe drumul acelora de care te-ai îndurat, nu al celor asupra cărora ești înfuriat și nu al celor ce rătăcesc.


=Bulgarian (Български)=

#В името на Милостивия и Състрадателния Бог!
#Хвала на Бога, Господарят на Вселената,
#Най-милостивия и най-състрадателния,
#Господар на съдния ден.
#Ти си този, на когото се молим и теб молим за помощ.
#Води ни по праведния път,
#Пътят на тези, които благославяш, а не на тези, които заслужават гнева ти, нито на тези, които се отклоняват.


=Polish=

#W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!
#Chwała Bogu, Panu światów,
#Miłosiernemu, Litościwemu,
#Królowi Dnia Sądu .
#Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.
#Prowadź nas drogą prostą,
#Drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami, nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą.


=Spanish=

#En el nombre de Dios, el mas Clemente y Misericordioso
#Alabado sea Dios, señor de los mundos
#El Clemente, el Misericordioso
#Dueño del Día del Juicio
#El imploramos, a El pedimos ayuda
#Guienos por el camino recto
#Camino de aquellos a quienes Has favorecido, que no son objeto de Su Ira y no son los extraviados


=Welsh=

#Yn enw'r Duw Trugarhaol, Rhoddwr pob daioni.
#Moliant i Dduw, Arglwydd y Bydysawd,
#Rhoddwr pob daioni, y Trugarhaol,
#Brenin Dydd y Farn Olaf.
#Fe'th addolwn; atoch Chi yn unig trown am gymorth.
#Arwain ni hyd Llwybr Cyfiawnder,
#Llwybr y rhai sydd wedi derbyn Dy ddaioni, y rhai nad ennynant Dy ddicter, y rhai nad ydynt ar gyfeiliorn.


=Norwegian=

#I Guds navn, Den mest barmhjertige og nådige.
#Priset være Gud, universets Hersker,
#Den mest barmhjertige og nådige.
#Herren over dommens dag.
#Deg alene skal vi følge, Deg alene skal vi spørre om hjelp.
#Vis oss den veien vi skal følge.
#Den veien som vandres av de Du har velsignet, ikke den der de vantro vandrer, og de som går seg vill.

Latin

#In nomine Allahi Misericordis Miseratoris.
#Laus Deo Domino mundanorum.
#Misericordi Miseratori
#Regi in die iudii
#Te servimus, et in te confidimus.
#Direge nos viae rectae,
#Viae quem beavisti super eis, non irati super eis, neque errones.


=Czech=

#Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
#Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého,
#Milosrdnému, Slitovnému,
#vládci dne soudného!
#Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,
#veď nás stezkou přímou,
#stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.

Bantu languages

Swahili

#Kwa jina la mwenyezi mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu.
#Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa viumbe vyote;
#Mwingi wa Rehema Mwenye Kurehemu;
#Mwenye Kumiliki Siku ya Malipo.
#Wewe tu tunakuabudu, na Wewe tu tunakuomba msaada.
#Tuongoe njia iliyo nyooka,
# Njia ya ulio waneemesha, siyo ya walio kasirikiwa, wala walio potea.

Japanese language

#万有の主、アッラーにこそ凡ての称讃あれ、
#慈悲あまねく慈愛深き御方、
#最後の審きの日の主宰者に。
#わたしたちはあなたにのみ崇め仕え、あなたにのみ御助けを請い願う。
#わたしたちを正しい道に導きたまえ、
#あなたが御恵みを下された人々の道に、
#あなたの怒りを受けし者、また踏み迷える人々の道ではなく。


=Transliteration=

#ban'yuu no shu, arrā ni koso subete no shousan are.
#jihi amaneku jiai fukaki onkata.
#saigo no sabaki no hi no shusaisha ni.
#watashitachi wa anata ni nomi agametsukae, anata ni nomi otasuke o koinegau.
#watashitachi o tadashii michi ni michibiki tamae.
#anata ga omegumi o kudasareta hitobito no michi ni.
#anata no ikari o ukeshi mono, mata fumimayoeru hitobito no michi dewa naku.

Eskimo-Aleut language

West Inuktitun

#Ulapiqhautialuk, Naglingniqalaaq, Guutiup atingani
#Qilangmiluktaaq Guutigiyauyuq, niqtuqtauli Guuti
#Ulapiqhautialuk, Naglingniqalaaq
#Ihuqanngittumut ihumataryuaq
#Apiqhuqtaurli, niqtuqtaurli
#Hivunikhaqhiarmut ikayuqtigut
#Tamaqhimayuglu, qipagiyauhimayut amma piuliyauhimayut tamarmik Guutiup pigiyai

East Inuktitut

#Ulapiqsautialuk, Naglingniqalaaq, Guutiup atingani
#Qilammiluktaaq Guutigijaujuq, niqtuqtauli Guuti
#Ulapiqsautialuk, Naglingniqalaaq
#Isuqanngittumut isumatarjuaq
#Apiqsuqtaurli, niqtuqtaurli
#Sivuniksaqsiarmut ikajuqtigut
#Tamaqsimajullu, qipagijausimajut amma piulijausimajut tamarmik Guutiup pigijai

Malayo-Polynesian languages


=Malay=

#Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
#Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang Memelihara dan Mentadbirkan sekalian alam.
#Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
#Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari akhirat).
#Engkaulah sahaja Yang Kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.
#Tunjukilah kami jalan yang lurus.
#Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.


=Indonesian=

#Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
#Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,
#Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,
#Yang menguasai hari pembalasan
#Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan;
#Tunjukilah kami jalan yang lurus,
#jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat.


=Sundanese=

#Kalayan asma Alloh, Nu Maha Murah, Nu Maha Asih.
#Sadaya puji kagungan Alloh, Pangéran nu murbeng alam.
#Nu Maha Murah, Nu Maha Asih.
#Nu ngawasa poé balitungan.
#Mung ka Gusti abdi sadaya ibadah, sareng mung ka Gusti abdi sadaya neda pitulung.
#Mugi Gusti maparin pituduh ka abdi sadaya kana jalan anu lempeng.
#Nyaéta jalan jalmi-jalmi anu parantos dipaparin ni'mat ku Gusti, sanés jalan jalmi-jalmi anu kénging bebendon ti Gusti, sareng sanés jalan jalmi-jalmi anu salasar.


=Java=

#Kanthi nyebat asma Allah Ingkang Maha Mirah tur Ingkang Maha Asih.
#Sedaten puji punika kagunganipun Allah ingkang mangèrani alam saisinipun
#Ingkang Maha Mirah lan ugi Ingkang Maha Asih
#Ingkang nggadhahi ing dinten agami
#Namung dhumateng Paduka kawula manembah, lan namung dhumateng Paduka kawula nyuwun pitulungan
#Dhuh Allah, mugi nedhahaken margi ingkang leres dhumateng kawula
#(Inggih punika) marginipun para tiyang ingkang Paduka sami paringi nikmat sanès marginipun tiyang ingkang Panjenengan paringi bendu lan tiyang ingkang sami kesasar.

Nakho-Dagestanian languages


=Chechen=

#Ша сов къинхетаме а‚ къинхетаме а волчу Делан цIарца.
#Хастам бу Далла – Iаламийн Дена.
#Ша сов къинхетаме‚ къинхетаме волчу.
#Шен долахь бекхаман де долчу.
#Хьуна Iибадат до оха‚ Хьоьга гIо а доьху.
#Нисде Ахь тхо нийсачу новкъа.
#Ахь шайна ниIмат деллачеран новкъа. Хьо шайна оьгIаз ца ваханчеран а‚ тила ца беллачеран а новкъа

#Şa sow q'inxetame a‚ q'inxetame a wolçu Delan ċarca.
#Xastam bu Dalla – jalamiyn Dena.
#Şa sow q'inxetame‚ q'inxetame wolçu.
#Şen dolaunicode|ẋ beqaman de dolçu.
#unicode|Ẋuna jibadat do oxa‚ Unicode|Ẋöga ġo a döxu.
#Nisde aunicode|ẋ txo niysaçu nowq'a.
#Aunicode|ẋ şayna nijmat dellaçeran nowq'a. Unicode|Ẋo şayna öġaz ca vaxançeran a‚ tila ca bellaçeran a nowq'a

Sino-Tibetan languages


=Mandarin=

#奉至仁至慈的真主之名
#一切贊頌,全歸真主,全世界的主,
#至仁至慈的主,
#報應日的主。
#我­怚崇拜你,只求你祐助,
#求你引導我­怳正路,
#你所祐助者的路,不是受譴怒者的路,也不是迷誤者的路。

Turkic languages


=Azeri=

#Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
#Həmd olsun Allaha – aləmlərin Rəbbinə,
#mərhəmətli, rəhmli olana,
#Haqq-Hesab gününün sahibinə!
#Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!
#Bizi doğru yola yönəlt!
#Ne’mət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və azmışların yox!


=Turkish=

#Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
#Hamd övme ve övülme, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
#O, rahmândır ve rahîmdir.
#Ceza gününün mâlikidir.
#Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
#Bize doğru yolu göster.
#Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Uralic languages


=Finnish=

#Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,
#armolahjojen Antajalle, laupiaalle Ohjaajalle ja Siunaajalle,
#jonka hallussa yksin on Tilinteon päivä.
#Sinua ainoata palvelemme, Sinua huudamme avuksi.
#Ohjaa meidät oikeata tietä,
#niiden tietä, joiden osana on Sinun mielisuosiosi
#ei niiden tietä, jotka ovat Sinun vihasi alaisia, eikä niiden, jotka harhaan eksyvät.


=Hungarian=

#Allah, a könyörületes és az irgalmas nevében.
#Dicsőség Allahnak,a teremtmények Urának,
#A könyörületesenek és az irgalmasnak.
#Aki az Ítélet Napját uralja!
#Néked szolgálunk és hozzád fordulunk segítségért.
#Vezess minket az egyenes úton,
#Azoknak az útján,akik iránt kegyesnek mutatkoztál. s ne azokén,akiket haragvásod sújt, sem a tévelygőkén!

References

External links

* [http://www.quransearch.com Online Quran browser in different languages]
* [http://www.theholyquran.org/?x=s_main&y=s_middle&kid=18&sid=62 Online Quran in different languages]


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Al-Fatiha — This article is about the surah of the Qur an. For the LGBT Muslim organization, see Al Fatiha Foundation.        Sura 1 of the Qur an  → الفاتحة Al Fātihah The Opening Arabic text · …   Wikipedia

  • Translations of The Lord's Prayer — The Lord s Prayer is a common tool used to compare languages. Since the publication of the Mithridates booksTwo examples are Mithridates de differentis linguis , Conrad Gessner, 1555; and Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde mit dem Vater… …   Wikipedia

  • Qur'an — The Qur’an [pronounced qurˈʔaːn ( scripture ). The latter two terms also denote units of revelation. Other related words are: , transliterated as: ArabDIN|bismi llāhi ar raḥmāni ar raḥīmi .] an Arabic phrase meaning ( In the name of God, Most… …   Wikipedia

  • List of translations of the Qur'an — This is a sub article to Translation of the Qur an.By first printing date600s* Salman the Persian translated Fatiha from Arabic to Persian. [An Nawawi, Al Majmu , (Cairo, Matbacat at Tadamun n.d.), 380. ] 1000s* Persian translation which is… …   Wikipedia

  • Quran — Part of a series on the …   Wikipedia

  • Salah — For other uses, see Salah (disambiguation) and Salat (disambiguation). Part of a series on Aqidah …   Wikipedia

  • Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad — Khalifatul Masih II Leader of the Faithful (Amir al Mu minin) Khaifatul Masih II in 1924 Caliphate …   Wikipedia

  • Purnia — Infobox Indian Jurisdiction native name = Purnia | type = city | latd = 25.78 | longd = 87.47 locator position = right | state name = Bihar district = Purnia leader title = leader name = altitude = 36 population as of = 2001 population total =… …   Wikipedia

  • The Syro-Aramaic Reading of the Koran —   …   Wikipedia

  • jordan — /jawr dn/, n. Brit. Dial. See chamber pot. [1350 1400; ME jurdan urinal, perh. after JORDAN, the river, by coarse jesting] * * * Jordan Introduction Jordan Background: For most of its history since independence from British administration in 1946 …   Universalium


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.